x

Lecture in Hindi , Jaipur , 1972-01-17

Śyāmasundara: Morning, January 17th, Jaipur.

Prabhupāda: